ВІЕМ в соціальних мережах

Сайт також доступний на:
Українська | English | Deutsch

Болонський процес. Загальна інформація
Реалізація принципів Болонського процесу, спрямованого на створення до 2010 року загальноєвропейського освітянського та наукового простору ставить перед ECTS нове завдання - перетворення її в систему не лише перезарахування (трансферу), але й накопичення (акумулювання) кредитів (друга фаза реалізації ECTS ІІ). В заключному комюніке зустрічі Міністрів вищої освіти країн Європи в Празі у 2001 році відзначено, що:
Роль ECTS підкреслювалась також на наступних зустрічах Міністрів в Берліні (2003 р. )та Бергені (2005 р.), внаслідок чого ECTS сьогодні стає загально визнаною всеєвропейською системою перезарахування та накопичення кредитів та одним із ключових інструментів для створення спільного європейського освітянського простору.
Розвиток ECTS в напрямку функціонуючої в повному обсязі кредитної акумулюючої системи є процесом, який вже сьогодні відбувається як природна еволюція першої фази ECTS, але стикається із проблемою відсутності повного взаєморозуміння в концептуальних підходах.
Оскільки використання кредитного оцінювання значно полегшує мобільність студентів, то очевидною є потреба створення всеєвропейської системи трансферу та накопичення кредитів, яка б відповідала наступним вимогам: була ненав'язливою та зберігала регіональну та національну автономію, мала можливості розширення доступу, сприяла вирішенню проблем працевлаштування та підвищення конкурентоспроможності європейської системи освіти.
В рамках проекту tuning сформовані та запропоновані до реалізації наступні підходи до створення всеєвропейської акумулюючої системи.

ЦІЛІ ВСЕЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ТРАНСФЕРУ ТА НАКОПИЧЕННЯ КРЕДИТІВ
Метою створення всеєвропейської системи трансферу та накопичення кредитів є:
Надати можливість студентам (громадянам, працедавцям тощо) Європи отримати глибоке розуміння щодо повного набору та взаємозв'язків між існуючими на національних на регіональних рівнях кваліфікаційними рівнями вищої освіти.
Сприяти забезпеченню доступу, гнучкості, мобільності, співробітництву, прозорості, взаємовизнанню та інтеграції поміж навчальними системами європейських країн.
Зберегти різноманітність освітніх програм та методів їх реалізації, а там самим - академічну автономію на національному, локальному та регіональному рівнях, а також на рівні окремого навчального закладу.
Підвищити конкурентноздатність та ефективність європейської системи вищої освіти.

СУТЬ ВСЕЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ТРАНСФЕРУ ТА НАКОПИЧЕННЯ КРЕДИТІВ
В цілому всеєвропейська система трансферу та накопичення кредитів повинна забезпечувати прозорість та взаємозв'язки поміж різними освітніми системами. Тому вона повинна мати такі основні характеристики:
- Можливість застосування для всіх секторів та рівнів вищої освіти.
- Охоплювати всі форми навчання.
- Можливість виходу на ринок праці з різних рівнів.
- Можливість узгодження із іншими, неєвропейськими освітніми системами.
- Сприяти мобільності студентів, громадян та їх кваліфікацій.
- Сприяти використанню навчальних технологій, орієнтованих на студента.
- Дозволяти визнання та зарахування попередньої освіти та попереднього практичного досвіду.
- Уможливлювати інтегрування нових програм та методів навчання.
- Забезпечити чітке визначення рівнів та типів кредитів.
- Зберігати національну та інституційну академічну автономію.
Всеєвропейська система трансферу та накопичення кредитів повинна забезпечити кредитний вимір у всіх типах навчальних програм, а не лише бути системою перезарахування кредитів для студентів стаціонарної форми навчання, як це було в ECTS I.

КРЕДИТИ У ВСЕЄВРОПЕЙСЬКІЙ СИСТЕМІ
Кредити є лише системою для вираження еквівалентності (обсягу) виконуваної навчальної роботи.
Кредити присвоюються лише за успішні результати навчання.
Кредити, присвоєні одним навчальним закладом, можуть бути перезараховані іншим закладом, але остаточне рішення завжди залишається за навчальним закладом, до якого студент звертається із проханням про перезарахування.
Кредити обчислюються, виходячи із постулату про 60-кредитний вимір одного року навчання, але ця мірка є достатньо наближеною і потребує подальшого уточнення.
Пов'язання кредитів із компетенціями та результатами навчання полегшує можливість їх порівняння.
Всезростаюча важливість неформального (практична робота) та неінституційного (життєвий досвід) навчання, які визнаються європейською системою акредитації попереднього практичного навчання (арel), підкреслює важливість поєднання обидвох підходів: часового та основаного на компетенціях.

КРЕДИТИ ТА ЇХ РІВНІ
Кредитні рівні надають інформацію про складність, творчість, наукомісткість та глибину навчання, що уможливлює визначення ступеню виконання навчальної програми в межах кваліфікації або рівня навчання.
Рекомендується, щоб існуючі національні та регіональні кредитні системи надавали пояснення щодо власних визначень рівнів, використовуючи додаток до диплому, опис навчальних досягнень та інші інструменти.

КРЕДИТИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
Важливо поєднати кредити із механізмами забезпечення якості, що підвищує практичну зачимість перших, перетворюючи їх у всеєвропейську "валюту".
Для забезпечення якості необхідним є пов'язання кредитів із академічними стандартами, критеріями оцінювання, результатами та методами навчання.
Довіра до якості кредитів на міжнародному рівні є можливою лише у випадку, коли національні механізми забезпечення якості є строго визначеними, відкритими, прозорими та ефективними.