ВІЕМ в соціальних мережах

Сайт також доступний на:
Українська | English | Deutsch

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК

Європейська кредитно-трансферна Система (European Credit Transfer System - ects) - система, що базується на обліку обсягу навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння завдань (цілей) програми навчання. Цілі повинні бути сформульовані у вигляді результатів навчання та компетенцій. В основі ects є принцип, згідно з яким загальний обсяг роботи (навчальне навантаження) студента протягом року дорівнює 60 кредитам. У більшості європейських країн загальний обсяг роботи студента протягом нав чального року визначається нормативно в рамках 1500 -1800 годин, тобто один кредит дорівнює 25 - ЗО годинам навчального навантаження. Завданням ects є збільшення прозорості систем навчання в різних країнах та сприяння студентським обмінам в країнах Європи шляхом надання можливості студентові здійснювати трансфер (перезарахування) та накопичення кредитів. Трансфер кредитів га рантується відповідними угодами між університетами, що скеровують та приймають студента на навчання, та самим студентом.

Компетенції (Competences) - знання та уміння, що характеризують здатність студента виконувати, розуміти, відображати та пізнавати те, що вимага ється освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівця, після завершення про цесу навчання. Компетенції формуються в різних навчальних дисциплінах та оці нюються на різних стадіях навчального процесу. Як правило, компетенції поділя ють на ті, що відносяться безпосередньо до даної програми навчання (предметної області), та на ті, що є спорідненими (спільними для різних програм навчання)

Засоби оцінювання (Assessment) - повний набір письмових, усних та практичних тестів, проектів та робіт, які використовуються для прийняття рішення щодо засвоєння студентом модуля. Засоби оцінювання можуть використовуватися студентом для самооцінювання та самоконтролю, а також навчальним закладом для формального визначення, чи оволодів студент необхідними для присвоєння кредитів результатами навчання.

Критерії oцінювання (Assessment criteria) - опис того, що повинен продемонструвати студент, щоб показати, що результат навчання досягнутий.

Модуль (Module) - пойменована, цілісна, чітко структурована та від повідно удокументована у встановленій формі змістова частина підготовки фахівця, яка повинна бути засвоєна студентом за допомогою різних форм навчального процесу. Належне засвоєння модуля забезпечує досягнення студентом відповід них результатів навчання, сформульованих у вигляді компетенцій. Тому кожному модулеві ставляться у відповідність певні компетенції, засоби оцінювання та критерії оцінювання. Модуль є фундаментальною одиницею для побудови навчальних дис циплін та програми навчання в цілому. Необхідною складовою удокументування модуля є перелік тих модулів, які безпосередньо передують (забезпечують) даному модулю. Мірою обсягу навчального навантаження середнього студента, необ хідного для належного засвоєння ним модуля, є кількість кредитів.

Кредит (Credit) - одиниця виміру ("вартість") обсягу навчального наван таження, необхідного середньому студенту для оволодіння визначеними резуль татами навчання. Кредит є узагальненою безрозмірною (нормованою) величиною, яка ві дображає повні витрати часу середнього студента для засвоєння навчального матеріалу з метою оволодіння необхідними результатами навчання.

Накопичення кредитів (Credit Accumulation). В системі накопичення кредитів для того, щоб успішно закінчити семестр, навчальний рік чи повну про граму навчання необхідно отримати визначену кількість кредитів ects; кредити присвоюються та накопичуються лише тоді, коли шляхом відповідного оцінювання підтверджено успішне досягнення необхідних результатів навчання.

Кредитна рамка (Credit Framework) - Система, що полегшує вимірювання та порівняння результатів навчання, отриманих в контексті різних квалі фікацій, програм навчання та навчальних середовищ на основі навчального на вантаження студента, виміряного в годинах.

Тип кредиту (Credit Type) - показник статусу навчальної дисципліни/ модуля в навчальній програмі; його можна описати як, наприклад, стрижневий (Core), споріднений (Related) або вибірковий (Minor).

Дескриптор рівня навчальної програми (Cycle Descriptor) - загальні положення про очікувані результати певного періоду навчання відповідно до одного із трьох рівнів, визначених Болонським процесом; дескриптор забезпечує чіткі точки прив'язки, що описують результати програми навчання.

Додаток до диплому (Diploma Supplement) - додаток до офіційного документа про здобутий рівень освіти/кваліфікацію, призначений надавати опис природи, рівня, контексту, змісту та статусу навчання, яке успішно завершив влас ник диплому; Додаток базується на моделі, розробленій Європейською Комісією, Радою Європи та unesco/cepes та покращує міжнародну прозорість та академічне/ професійне визнання кваліфікації.

Результати навчання (Learning Outcomes) - те, що студент повинен знати, розуміти і/або уміти продемонструвати після завершення процесу навчання. Результати навчання повинні супроводжуватися відповідними критеріями оці нювання, які використовуються для прийняття рішення про те, що очікувані ре¬зультати навчання досягнуто. Результати навчання разом із критеріями оціню вання визначають вимоги для присвоєння кредиту, тоді як оцінки виставляються на основі рівня досягнення вимог для присвоєння кредиту. Наявність чітко сфор мульованих результатів навчання, які вказують на досягнення, за які буде прис воєно кредит, полегшує накопичення та перезарахування кредитів.

Час навчання (Learning Time) - кількість годин, потрібних середньому студентові для досягнення чітко визначених результатів навчання і отримання кредитів, які присвоюються після відповідного оцінювання.

Навчальна дисципліна (Course unit) -див. Модуль.

Програма навчання (study programme) - затверджена сукупність мо дулів, достатня для здобуття певного рівня освіти та присвоєння відповідної ква ліфікації. В певних випадках програма навчання може бути подана у вигляді набору компетенцій, здобуття яких дозволить накопичувати кількість кредитів, необхідну для здобуття певного рівня освіти та присвоєння відповідної кваліфікації.

Навчальне навантаження студента (student Workload) - кількісна міра навчальної діяльності, що може бути ймовірно необхідною для досягнення середнім студентом необхідних результатів навчання у даних часових рамках (наприклад, лекції семінари практична робота, самостійне навчання чи приватні студії, самостійна науково-дослідна робота, екзамени тощо).

Точки прив'язки (Reference Points) - недирективні показники, сфор мульовані у вигляді результатів навчання, виражених в термінах компетенцій, що полегшують чіткість визначення кваліфікацій (програм навчання).

Проект tuning - дослівно tuning означає налаштування радіо приймача на потрібну частоту. В випадку проекту tuning мова йде про створення узгоджених точок прив'язки для організації структур вищої освіти в Європі, за умови визнання, що розмаїття освітянських традицій є позитивним фактором у створеннi динамічного спільного освітнього простору.