ВІЕМ в соціальних мережах

Сайт також доступний на:
Українська | English | Deutsch

ВІЗИТКА ІНСТИТУТУ

Волинський інститут економіки та менеджменту є суб’єктом системи вищої освіти ІІІ – IV рівня акредитації і створений з метою задоволення освітніх потреб населення та держави у висококваліфікованих фахівцях ліцензованих спеціальностей. Головною метою діяльності інституту є високоякісна підготовка фахівців європейського рівня для роботи в умовах ринку.

Напрями та спеціальності.

Освітньо-кваліфікаційний рівень -"бакалавр"
1. "Облік і аудит"
2. "Менеджмент":
- менеджмент
3. «Філологія»
(форма навчання – денна, заочна)


Освітньо-кваліфікаційний рівень - "спеціаліст"
1. "Облік і аудит"
2. "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)"
3. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"
4. "Переклад"
(форма навчання – денна, заочна)


Освітньо-кваліфікаційний рівень -"магістр"
1. "Облік і аудит"
2. "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)"
3. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"
(форма навчання – денна)

Друга вища освіта
(перепідготовка на базі повної вищої освіти)

спеціальності
- "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" - термін навчання 2 роки;
- "Облік і аудит" - термін навчання 2 років.
(Форма навчання – заочна)

Навчальну інфраструктуру інституту складають 4 кафедри, в тому числі 3 - випускові. Всі випускові кафедри очолюють доктори наук, професори відповідного профілю. Для підвищення рівня конкурентоспроможності, студенти паралельно навчаються на двох напрямах. Оволодівають економічний фах і поглиблено вивчають іноземну мову.
Основними структурними підрозділами інституту є:
Департамент з профорієнтації та працевлаштування - веде профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді, здійснює працевлаштування випускників інституту, займається пошуком місць для проходження практики та стажування, займається організацією курсів підготовки до ЗНО майбутніх абітурієнтів з математики, української мови та літератури, іноземної (англійської, німецької) мови, історії України, географії;
Відділ освітніх програм
Створений з метою запровадження розвиваючих програм для дітей шкільного віку та дорослих.
На сьогодні має такі освітні програми:
Мовна школа ВІЕМ (англійська, німецька, польська мови)

- загальний курс іноземної мови (Розраховано на опанування та вдосконалення основних лексичних та граматичних складових мови)
- ділова іноземна мова (включає елементи загального курсу, але головні мовленнєві навички та типові ситуації відпрацьовуються на прикладах, пов’язаних з бізнес-тематикою)
Приділяється велика увага бізнес-лексиці.
- розмовна мова (рекомендована для клієнтів з достатнім базовим знанням мови. Метою цих занять є розвиток комунікативних навичок слухачів)
- іноземна мова для спеціальних цілей (Програми розроблені на замовлення компаній з урахуванням специфіки їх діяльності)
В межах мовної школи ВІЕМу відбувається підготовка випускників шкіл до ЗНО та підготовка до вступного іспиту в магістратуру.
Школа-студія «Шляхетна панночка»

Метою є розвиток гармонійної особистості дитини. Зокрема, навчання неординарному мисленню, розвиток навичок спілкування. Допомогти дівчатам усвідомити свою цінність і підкреслити свої переваги. Навчити їх використовувати свій потенціал, розвивати впевненість у собі. Це допоможе їм сміливо дивитися в майбутнє.
Навчання проходить у трьох вікових категоріях:
«Молодша група» (7-10 років)
«Середня група» (11-13 років)
«Старша група» (14-16 років)
Весь курс навчання включає такі дисципліни: риторика, хореографія, етикет, психологія особистості, акторська майстерність, іноземна мова, мистецтвознавство, дизайн, інформатика, дефіле, візаж, перукарська майстерність, менеджмент і маркетинг та інше.
Школа комп’ютерних технологій

Метою діяльності школи є підвищення рівня комп’ютерної грамотності населення та
користувач персонального комп’ютера
Основи програмування
Професійний Excel
Web-дизайн і Web-програмування
Основи комп’ютерної графіки
Автоматизація бухгалтерського обліку (1С)
Підготовчі курси до зовнішнього незалежного оцінювання

Висококваліфіковані викладачі інституту проводять підготовку всіх бажаючих до вступу у ВНЗ за такими дисциплінами:
- українська мова і література (100 год);
- математика (120 год.);
- історія України (100 год.);
- географія (100 год);
- іноземна мова (англійська або німецька) (120 год).
Випускники курсів складають ЗНО на високі бали і легко вступають в омріяний ВНЗ.
Відділ постійно розвивається та розширює асортимент послуг. Незабаром з’являться нові школа-студія для хлопчиків та ряд короткотермінових курсів.

Відділ з міжнародної співпраці та проектної роботи
Основна мета його діяльності – налагодження міжнародних зв’язків та робота над проектами і грандами. Також відділ з міжнародної співпраці займається організацією стажування за кордоном. Зокрема, в Німеччині, Польщі, Сербії та інших країнах Європи. Стажування за кордоном проходять як співробітники інституту, так і студенти обох факультетів. На сьогодні укладено 14 угод про співпрацю із закордонними організаціями.
Центр інформаційного забезпечення та редакційно-видавничої діяльності. Метою його діяльності є створення і тиражування друкованої продукції, копіювання і тиражування компакт дисків; забезпечення функціонування мережевого серверу, який об'єднує адміністративні і навчальні комп'ютери в одну локальну мережу та забезпечує цілодобовий доступ до глобальної мережі Internet і дозволяє централізувати обробку інформації, яка надходить від різних користувачів. Здійснення видавництва навчальної, наукової та методичної літератури.

Навчальна діяльність
У відповідності до вимог Болонської декларації в інституті з 2006 р. запроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП), яка ґрунтується на поєднанні модульної організації навчального процесу та вимірі навчального навантаження студентів в кредитах Європейської кредитно-трансферної та накопичувальної системи (ЕСТS). Відповідно вдосконалені навчальні плани, робочі програми, переорієнтована наукова діяльність інституту згідно з регіональними потребами.

Викладачі інституту постійно підвищують свій фаховий рівень. В педагогічному портфелі кожного викладача є власні електронні навчально-методичні розробки для проведення занять. Впродовж 2006-2010 рр. науково-педагогічними працівниками ВІЕМ опубліковано 15 монографій, 42 навчальних посібників, підручників, словників, довідників, яким надано гриф МОН України, 454 статті та тези доповідей, з них 46 - у міжнародних журналах. Для інтерактивного вивчення фахових дисциплін розпочато застосування системи дистанційної освіти на основі Moodle. Цим забезпечується вільний доступ до всіх навчальних матеріалів з будь-якого комп'ютера підключеного до мережі.

Про високий науковий рівень викладачів ВІЕМ свідчить той факт, що науково-педагогічні працівники інституту є науковими керівниками здобувачів та аспірантів. Зокрема, у 2007 році викладачі ВІЕМ здійснювали керівництво науковою роботою 7 здобувачів та 14 аспірантів, у 2008 році – 4 здобувачів та 3 аспірантів, у 2009 році – 10 здобувачів та 1аспіранта. Результатами наукової роботи є наступні досягнення: у 2007 році було захищено 2 дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук: зокрема була захищена 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук і 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. У 2008 році – захищено 3 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук. У 2009 році було захищено 3 дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук і 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Велика увага у ВІЕМ приділяється науково-дослідній роботі студентів. В інституті активно працює Наукове товариство студентів та аспірантів. Впродовж 2007-2010 рр. 85 студентів стали переможцями та призерами регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій, предметних олімпіад та конкурсів.

Матеріальна база


У_навчальному корпусі інституту розміщені аудиторії, комп'ютерні класи, мультимедійна лабораторія, лінгафонний клас, спеціалізовані кабінети з менеджменту, з маркетингу, з охорони праці, з обліку та аудиту, з інформаційних систем обліку та аудиту. Оснащеність аудиторій та лабораторій відповідає навчальним планам і програмам. В даний час в навчальному процесі задіяні 93 персональних комп’ютери та інша комп'ютерна техніка. Є актова зала, конференц-зали та студентське кафе.Для проходження навчальної та фахової практик укладено угоди з підприємствами, організаціями та установами різних галузей економіки регіону.

Проведені маркетингові дослідження підтверджують потребу в фахівцях, підготовку яких забезпечує інститут. В питаннях працевлаштування випускників організовано тісну співпрацю підприємствами регіону та з обласним центром зайнятості. Станом на 2010 рік ні один випускник ВІЕМ не зафіксований в Обласному центрі зайнятості як безробітний! Це говорить про відповідність підготовки фахівців у ВІЕМ вимогам роботодавців.

Виховна робота
Виховна робота в інституті проводиться на засадах демократизму, використання виховного потенціалу студентського самоврядування та спрямовується на забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості, здатної до самостійного мислення, суспільного вибору та життєздатності в самостійному житті, розробленою програмою "Духовніське наукове товариство. Щорічно студенти посідають призові місця в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях. Всього протягом 2010 року таких студентів було 25.
Студенти інституту беруть участь в конкурсі "Студент року" де неодноразово ставали переможцями та призерами. Бідзюра В. у 2008 році зайняв ІІ місце в номінації "Студент науковець - гуманітарій", Щетинін О. у 2007 році зайняв ІІ місце в номінації "Студент - підприємець".

В інституті успішно діє студентське самоврядування. Творча група студентів забезпечує функціонування студентського Web-сайту, на сторінках якого створено форум.

Активно працює ансамбль пісні і танцю "Жайвір" та студія естрадного співу. Ансамбль зі своїми програмами бере участь у концертах, Днях відкритих дверей інституту, святкуваннях 8 Березня, на випускних вечорах, в урочистостях до Дня Знань, на відкритті чемпіонату з дзюдо в спортивній школі, з Різдвяними пісноспівами - в підшефних організаціях і підшефній школі-інтернаті.

Студенти інституту є призерами та переможцями Українських та міжнародних змагань з дзюдо та самбо, призерами першості Європи та світу.

Керівництво інституту веде роботу з укомплектування бібліотеки сучасними підручниками. Всього бібліотечні фонди складають близько 38000 найменувань. Бібліотека передплачує газети та журнали, в тому числі і на іноземних мовах , необхідні для забезпечення якісної підготовки фахівця. Закінчується формування електронної бібліотеки. У електронній мережі інституту функціонує електронний каталог усієї уту функціонує електронний каталог усієї бібліотечної літератури.

Коротко про спеціальності
1. "Облік і аудит"

Спеціалісти можуть обіймати наступні посади: бухгалтера І категорії головних, центральних бухгалтерій: завідувача відділу управління (департаменту) бухгалтерського обліку, старшого бухгалтера, старшого економіста відділу бухгалтерського обліку. Бухгалтера ІІ категорії: бухгалтера, економіста бухгалтерії. Бухгалтера у галузях фінансової діяльності, роботи з базами даних, статистики, бухгалтерського обліку, інспектора з інвентаризації, інспектора-ревізора, ревізора.

2. "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)"

Спеціалісти можуть обіймати наступні посади: директора, заступника директора з виробничих, економічних, комерційних, зовнішньоекономічних питань; начальника планово-економічного відділу; начальника відділів: матеріально-технічного забезпечення, організації праці та заробітної плати, маркетингу, управління виробництвом; головного економіста; менеджера з персоналу, маркетингу, матеріально-технічного забезпечення, збуту, керівника туристичних фірмах (агенціях), туристичних комплексах, центрах різних форм власності, менеджера підрозділів туристичних комплексів, адміністратора готелю, працівника підрозділів готельного комплексу.

3. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"
Спеціалісти можуть обіймати посади: головний адміністратор (на комерційних підприємствах), начальник служби, головний інспектор, начальник відділу зовнішньої кооперації, начальника відділу (зовнішньоекономічної діяльності), начальник відділу зовнішньої кооперації, завідувач бюро (з експорту), заступник начальника відділу матеріально-технічного постачання, заступник голови кооперативу промислового, заступник директора (керівник) малого промислового підприємства (фірми), експерт із зовнішньоекономічних питань, економіст зі збуту, фахівець щодо зв’язків з громадськістю та пресою, економіст із договірних та претензійних робіт, економіст-радник, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань, економіст з матеріально-технічного забезпечення, з договірних та претензійних робіт, головний фахівець, фахівець, інспектор митний, інспектор з експорту

4. "Переклад"
Спеціалісти можуть обіймати посади: редактора перекладів, перекладача-референта, усного перекладача, письмового перекладача, вчителя іноземної мови в загальноосвітній школі та у дошкільних закладах, перекладача науково-технічної та ділової літератури, перекладача-менеджера.


Наша адреса:
43020, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3
тел./факс :
(0332) 789833, (0332) 789832 (приймальна комісія)
(068) 634-75-64
e-mail: info@viem.edu.ua
Веб-сайт - www.viem.edu.ua